قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10

تبصره - 2 - در صورت ثبوت تخلف نسبت به بند 1 و 2 این ماده ، در دادگاه صالح راننده و کمک راننده متخلف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر به مدت پنج الی ده سال از مسافرت به خارج به عنوان راننده و کمک راننده ترانزیت محروم می شود. در صورتی که تخلف ، مربوط به صدور معرفی نامه خلاف باشد صادرکننده معرفی نامه خلاف از طرف شرکت یا موسسه یا بنگاه موضوع بند 1 این ماده ، با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به مجازات تعزیری محکوم می شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/10/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

/ 0 نظر / 28 بازدید