رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴

به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‎نماید: در رابطه با محاسبه فوق‎العاده ویژه در پاداش پایان خدمت، چون مطابق ماده 7 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 1379 به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‎العاده دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است پاداش پایان خدمت پرداخت می‎شود و از فوق‎العاده ویژه هیأت امناء کسوراتی برداشت نشده است لذا خواسته در این قسمت موجه نمی‎باشد و حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد. ب ـ در پرونده کلاسه 3/88/1044، آقای عبدالرسول فاتحی‌پیکانی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم و الزام مشتکی‎عنه به محاسبه و پرداخت فوق‎العاده ویژه هیأت امناء در پاداش پایان خدمت را خواستار گردیده است و شعبه سوم دیوان به موجب دادنامه شماره 1647 مورخ 3/9/1388، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‎نماید: نظر به اینکه بر طبق بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، هیأت امناء دانشگاه‎ها مجاز به تدوین و تصـویب مقررات اداری مالی بدون الزام به رعایت سـایر قوانین می‎باشند و با عنـایت به اینـکه مطابق مـاده 14 مصـوبه مـورخ 27/12/1384 هیأت امناء دانـشگاه علوم پزشکـی مقرر گردیده است که فـوق‎العاده ویژه هیأت امناء مـحاسبه و در پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی ذخیره گـردد. بنابراین شکایـت شاکی موجه تشخیص گردیده حکم به الزام خـوانده به لحـاظ و تاثیـر فوق‎العاده ویژه هیأت امناء در محاسبه و پرداخت پاداش پایان خدمت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.رأی هیأت عمومی بر اساس «بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383»، دانشگاه‎ها بر اساس آیین‎نامه‎ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت های امنای مربوطه که حسب مورد به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‎رسد، اداره خواهند شد و با عنایت به اینکه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران به موجب بند 14 مصوبه مورخ 27/12/1384 مقرر نموده که فوق‎العاده ویژه هیأت امناء در پاداش و بازخرید مرخصی کارکنان دانشگاه محاسبه و پرداخت گردد و این مصوبه با عمومات حاکم بر حقوق استخدامی کارکنان دستگاه‎های دولتی به شرح منعکس در ماده 7 «قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب 1379»، مطابقت دارد و هیـأت وزیران نیز به موجـب بند یک مصـوبه شمـاره 49236/ت536 ه‍ـ مـورخ 5/3/1388 با اعلام اینکه فوق‎العاده هیأت امـناء مشمول کسورات بازنشستگی است، در واقع بر اصل برقراری آن صحه گذارده است، بنابراین دادنامه شماره 1647 مورخ 3/9/1388 شعبه سوم در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشـخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعـب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 

 

 

 

 

 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

/ 0 نظر / 57 بازدید