رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری : ۴۶۲ (رای اصلاحی)

رأی اصلاحی 462 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 19269 مورخ 8/2/1390
شماره هـ/89/174 - ۱۳۹۰/۱/۲۷
تاریخ: 24/12/1389
شماره دادنامه: 462 اصلاحی
موضوع: صدور رأی اصلاحی در خصوص دادنامه شماره 462 مورخ 27/10/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
گردشکار: در تاریخ 24/12/1389، پرونده کلاسه 89/174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به جهت اعلام ابهام در فراز آخر رأی شماره 462 مورخ 27/10/1389 هیأت عمومی تحت نظر قرار دارد.
هر چند رأی مذکور بر اساس نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه «ماده2 آیین‎نامه خلاف ‌موازین شرع تشخیص داده شد» اصداریافته و ابطال مصوبه طبعاً ناظر بر ماده2 آیین‎نامه می‎باشد در عین حال به منظور رفع ابهام، به شرح ذیل رأی اصلاحی صادر می‎گردد.
رأی اصلاحی
در رأی شماره 462 مورخ 27/10/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پس از عبارت «... و قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری» عبارت «ماده 2» اضافه می‎گردد و عبارت صحیح به شرح بین الهلالین می‎باشد «... و قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 2 مصوبه مورد شکایت ابطال و اثر آن به تاریخ صدور تسری خواهد داشت».
اعطای رونوشت از دادنامه شماره 462 مورخ 27/10/1389 بدون انضمام رأی اصلاحی ممنوع است.


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

/ 0 نظر / 21 بازدید