قانون بیمه بیکاری

ماده - 5 - حق بیمه بیکاری به میزان (3%) مزد بیمه شده میباشد که کلا توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد .

 • تبصره - - - مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری ، چگونگی وصول آن ، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض ، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد براساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایت های تامین اجتماعی در قانون و مقررات تامین اجتماعی پیش بینی شده است .
 • ماده - 6 - بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت :
  • بند - الف - بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (6) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد . مشمولین تبصره (2) ماده (2) این قانون از شمول این بند مستثنی میباشد .
  • بند - ب - بیمه شده مکلف است ظرف (30) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحد های کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد . مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکانپذیر خواهد بود .
  • بند - ج - بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحد های ذی ربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میشود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید .
  • تبصره - 1 - کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده میشوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد ما به التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد .
  • تبصره - 2 - مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جز سوابق پرداخت حق بیمه ، بیمه شده از نظر بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد .
 • ماده - 7 - مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است :
  • بند - الف - جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر (36) ماه و برای متاهلین یا متکلفین حداکثر (50) ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل میباشد : سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعا با احتساب دوره های قبلی --------------------------------------------------------------- برای مجردین برای متاهلین یا متکفلین --------------------------------------------------------------- از (6) ماه لغایت (24) ماه (6) ماه (12) ماه از (25) ماه لغایت (120) ماه (12) ماه (18) ماه از (121) ماه لغایت (180) ماه (18) ماه (26) ماه از (181) ماه لغایت (240) ماه (26) ماه (36) ماه از (241) ماه به بالا (36) ماه (50) ماه ---------------------------------------------------------------
   • تبصره - - - افراد مسن مشمول این قانون که دارای 55 سال سن و بیشتر میباشند مادامی که مشغول به کار نشده اند میتوانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند .
  • بند - ب - میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (55%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده میباشد . به مقرری افراد متاهل یا متکفل ، تا حداکثر (4) نفر از افراد تحت تکفل به ازا هر یک از آن ها به میزان (10%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد . در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد ، کمتر و از (80%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد .
  • بند - ج - مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است .
   • تبصره - 1 - متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (90) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روز های کار ، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت میکنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (90) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (90) در صورتی که بیمه شده کارمزد ، ظرف (3) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد .
   • تبصره - 2 - افراد تحت موضوع این ماده عبارتند از :
    • بند - 1 - همسر ( زن یا شوهر )
    • بند - 2 - فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند .
    • بند - 3 - فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی ، از کارافتاده کلی باشند .
    • بند - 4 - پدر و مادر که سن پدر از 60) سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی از کارافتاده کلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصرا توسط بیمه شده تامین گردد .
    • بند - 5 - خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور ، مذکور در بند های 2) و 3) این تبصره .
   • تبصره - 3 - دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمیگردد .
   • تبصره - 4 - در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان ( زن یا شوهر ) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازا هر یک از فرزندان خواهد بود .
   • تبصره - 5 - بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل ، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بند های " الف " و " ب " ماده (3) قانون تامین اجتماعی استفاده خواهند کرد .
   • تبصره - 6 - مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری های تامین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد بود .
 • ماده - 8 - در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد .
  • بند - الف - زمانیکه بیمه شده مجددا اشتغال به کار یابد .
  • بند - ب - بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحد های ذی ربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی ، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید .
  • بند - ج - بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد .
  • بند - د - بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی شود .
  • بند - ه - بیمه شده به نحوی از انحا با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد .
  • تبصره - 1 - در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده ، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود . مشمولین بند ه ) این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی ، به سازمان مذکور میباشند .
  • تبصره - 2 - چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد ، ملزم به بازپرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود .
  • تبصره - 3 - دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود .
 • ماده - 9 - کارفرمایان موظفند با هماهنگی شورا های اسلامی و یا نمایندگان کارگران ، فهرست محلهای خالی شغل را که ایجاد میشوند به مراکز خدمات اشتغال محل اعلام نمایند . محلهای شغلی مذکور ( به استثنای رده های شغلی کارشناسی به بالا ) منحصرا توسط مراکز خدمات اشتغال و با معرفی بیکاران تامین میگردد .
  • تبصره - 1 - دولت مکلف است همه ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تامین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه ، طرح های اشتغال زای مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون دربودجه سالانه کشور پیش بینی و راسا یا از طریق شرکت های تعاونی و یا خصوصی و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجرا گذارد .
  • تبصره - 2 - بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه های کسب و کار و موافقت اصولی و تاسیس واحد های اقتصادی از وزارتخانه های صنعتی ، کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت .
  • تبصره - 3 - سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری ، آموزش مهارت های موردنیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند " ج " ماده (7) این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید . هزینه های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان های آموزش فنی و حرفه ای کشور و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی ، و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید قابل پرداخت است .
  • تبصره - 4 - نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه های ذی ربط نسبت به تشکیل کلاس های سوادآموزی برای بیسوادان مشمول این قانون اقدام نماید .
 • ماده - 10 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است حساب های درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانه نگهداری و در صورت های مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر سال یک بار به وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارایه نماید .
 • ماده - 11 - وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود .
 • ماده - 12 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است هزینه های موضوع این قانون را منحصرا از محل درآمد های ناشی از آن تامین نماید . هزینه های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون به طوریکه از (10%) میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان تجاوز ننماید با تایید وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده میشود .
 • ماده - 13 - زمان اجرای این قانون از زمان اتمام قانون آزمایشی بیمه بیکاری (6/5/1359) لازم الاجرا است .
 • ماده - 14 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
 • امضاء - - - قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1369.7.10 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی
/ 4 نظر / 63 بازدید
خانم تهرانی

سلام جناب وکیل خسته نباشید چند سوالی داشتم از محضرتون؛ 1.می خواستم بدونم طلا و هدایایی که شوهر برای همسرش می خره در دوران زناشویی، بعد از طلاق تکلیفش چی میشه؟ آیا باید به مرد پس داده بشه یا اینکه قابل بازگشت نیست؟ وربطی به این داره که دادخواست طلاق از جانب کدوم باشه؟ 2. نفقه در چه صورتی به زن تعلق می گیره؟ صرف یک خطبه عقد بدون رابطه زناشویی هم نفقه داره؟ و حدود معمولی که دادگاه برای زن نفقه می بنده الان چه میزان هست؟ 3. برای اینکه ثابت کنیم همسرمون سو رفتار داره(قلدری و دعواکاری) به چند شاهد نیاز داریم؟ میشه با استشهاد محلی این کار رو انجام داد؟معمولا در این موارد داگاه حکم به طلاق میده؟؟ 4. اگر برای مهریه قرار تامین خواسته هم صادر بشه این توقیف اموال شامل حساب های بانکی مرد و توقیف فیش حقوقی هم میشه؟ چون الان مهریه ام رو اجرا گذاشتم و قرار تامین خواسته صادر شده اما دادگاه جلسه رو به بعد از عید انداخته، می خواستم بدونم همسرم تو این مدت به حقوق و حساب بانکیش دسترسی داره یا نه؟ خیلی ممنون میشم و لطف می کنید پاسخ اینجانب رو بدید.

خانم تهرانی

با سلام من همچنان منتظرم

خانم تهرانی

سلام ممنونم ازتون شما به من ثابت کردید که بعضی از وکیلها بیشتر از انسانیت پول براشون مهمه فکر می کردم حداقل سادات با بقیه فرق دارن موفق باشید خدانگهدار

خانم تهرانی

خدا از برادری کمتون نکنه اجرتون با جد سادات