آیین نامه اجرایی ماده 136 قانون کار

ماده - 3 - کانون عالی یا مجمع نمایندگان مربوط موضوع ماده یک (1) این آیین نامه با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی ، دست کم یک (1) ماه قبل از تصمیم گیری در مورد انتخاب نمایندگان مراجع یاد شده ، نسبت به انتشار اسامی نامزدها به هزینه خود در یکی از ر وزنامه های کثیرالانتشار اقدام مینماید .

 • تبصره - - - انتخابات طبق اساسنامه ره یک از تشکل های موضوع این ماده صورت میگیرد .
 • ماده - 4 - نامزدهایی که توسط کانون عالی یا مجمع نمایندگان مربوط موضوع ماده یک (1) این آیین نامه معرفی میشوند ، باید دارای شرایط زیر باشند :
  • بند - 1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
  • بند - 2 - نداشتن هرگونه سوءپیشینه .
  • بند - 3 - عدم اشتهار به فساد اخلاقی .
  • بند - 4 - عدم اعتیاد به موادمخدر .
  • بند - 5 - داشتن دست کم ، سی (30) سال تمام سن و پنج (5) سال سابقه کار .
  • بند - 6 - آشنایی به قوانین کار ، تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقرراتی که با مسایل کار و کارگری ارتباط دارند .
  • بند - 7 - داشتن دست کم ، گواهینامه پایان تحصیلات دوره دبیرستان ( دیپلم ).
  • بند - 8 - آشنایی به یکی از زبان های بین المللی ، برای کاندیداهای نمایندگی در کنفرانس بین المللی کار .
 • ماده - 5 - نظارت بر امر انتخاب نمایندگان موضوع این آیین نامه و تطبیق مشخصات نامزدها با شرایط یاد شده در ماده (4) برعهده هیأتی مرکب از دو نفر ناظر به انتخاب کانون عالی یا مجمع نمایندگان مربوط موضوع ماده یک (1) این آیین نامه و یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی میباشد .
  • تبصره - 1 - دو نفر ناظر موضوع این ماده در روز انتخابات از بین حاضران که داوطلب عضویت در مراجع یاد شده نباشند ، برگزیده میشوند .
  • تبصره - 2 - رسیدگی به اعتراضات یا ابطال و تجدید انتخابات در مرحله اول با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی برعهده کانون عالی یا مجمع نمایندگان مربوط موضوع ماده یک (1) این آیین نامه و در صورت عدم توافق ، تصمیم گیری نهایی برعهده وزارت کار و امور اجتماعی میباشد .
  • تبصره - 3 - مهلت اعلام اعتراض به تصمیم اتخاذ شده موضوع تبصره (2) این ماده ، حداکثر ظرف پنج (5) روز بعد از اعلام نظر کانون عالی یا مجمع نمایندگان مربوط موضوع ماده یک (1) این آیین نامه میباشد .
 • ماده - 6 - انتخاب نمایندگان مراجع مربوط از لحاظ نصاب شرکت کنندگان و تعداد آرای کاندیداها ، همچنین مدت اعتبار نمایندگی ، تابع مقررات مربوط در این زمینه میباشد .
 • امضاء - - - معاون اول رییس جمهور حسن حبیبی
/ 0 نظر / 64 بازدید