آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور

ماده - 3 - کارفرمایان کارگاه های دایر که از تاریخ تصویب این آیین نامه تمام یا برخی از مشاغل آن ها در کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی ، سخت و زیان آور شناخته شده یا میشود مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استاندارد های مشخص شده در قانون کار و آیین نامه های مربوط ( مصوب شورای عالی حفاظت فنی ) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آوری مشاغل موضوع بند « الف » ماده (1) را حذف و نتیجه را کتبا به کمیته بدوی موضوع ماده (8) این آیین نامه برای بررسی و تایید گزارش نمایند .

  • تبصره - - - وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلفند کارگاه هایی که مشاغل آن ها سخت و زیان آور شناخته شده است و یا طبق این آیین نامه سخت و زیان آور تعیین میگردد پس از گذشت مهلت مقرر در این ماده بازدید و نتیجه را کتبا به کمیته بدوی استان گزارش نمایند .
 • ماده - 4 - کارفرمایان مکلفند شاغلین در کار های سخت و زیان آور را حداقل سالی یک بار به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی آنان توسط مراکز بهداشتی و درمانی مورد معاینه قرار داده و نتیجه را در پرونده های مربوط ضبط و یک نسخه از آن را به سازمان تامین اجتماعی ارایه نمایند .
  • تبصره - 1 - تغییر شغل بیمه شده که در معرض فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کار های سخت و زیان آور باشد براساس مقررات پیش بینی شده در قانون کار صورت میگیرد .
  • تبصره - 2 - معاینات قبل از استخدام طبق ماده (90) قانون تامین اجتماعی ؛ مصوب 1354- انجام میگیرد .
  • تبصره - 3 - در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در بند (2) جزء « الف » ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76)، مصوب 1371 مصوب 1380 - سازمان تامین اجتماعی ضمن انجام تعهدات قانونی نسبت به بیمه شده هزینه های وارده را مطابق ماده (90) قانون تامین اجتماعی از کارفرمای مربوطه وصول خواهد نمود .
 • ماده - 5 - به استناد تبصره (1) ماده (96) قانون کار مقررات و ضوابط انجام معاینات پزشکی موضوع ماده (4) این آیین نامه اعم از قبل از استخدام و ادواری اختصاصی و هرگونه معاینه پزشکی دیگر در این ارتباط مطابق با دستورالعمل و آیین نامه های جاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود .
  • تبصره - - - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است تمهیدات لازم برای اعلام نتایج معاینات موضوع این ماده را متناسب با شرح وظایف سازمان های ذی ربط بعمل آورد .
 • ماده - 6 - کمیته بدوی استان موظف است حسب گزارش کارشناسان موضوع ماده (2) بررسی و در صورت تایید ، حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آور به ترتیب در مشاغل بند « الف » و « ب » ماده یک مراتب را برای خروج کارگاه از شمول این آیین نامه به مراجع ذی ربط ابلاغ نماید و در صورت عدم حذف صفت سخت و زیان آوری محیط کار در مشاغل بند « الف » ظرف مهلت مقرر ، مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از طریق مراجع ذی صلاح اقدام لازم بعمل می آید .
  • تبصره - - - در صورتی که گزارش کارشناسان موضوع این ماده پس از تایید کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی حسب مورد حاکی از عدم کاهش یا حذف عوامل زیان آور و بیماری زای محیط کار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد اقدامات لازم برحسب مورد مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بعمل خواهد آمد .
 • ماده - 7 - سیاستگذاری کشوری کار های سخت و زیان آور موضوع این آیین نامه و رسیدگی به درخواست کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی موضوع ماده (8) و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیته های مذکور در این آیین نامه به عهده شورای عالی حفاظت فنی است . دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته های مذکور و نظارت بر آنها به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهند بود .
  • تبصره - - - مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی یا معاون وی یا معاون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با حق رای در زمینه کار های سخت و زیان آور موضوع این آیین نامه عضو شورای عالی حفاظت فنی خواهند بود .
 • ماده - 8 - به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور براساس ضوابط و سیاستگذاری های شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوط ، کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی هر کدام با پنج عضو اصلی و پنج عضو علی البدل به شرح زیر برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است .
  • بند - الف - کمیته بدوی مرکب از اعضای زیر میباشد :
   • بند - 1 - معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعی استان و یا نماینده وی به عنوان رییس جلسه .
   • بند - 2 - معاون امور بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان و یا نماینده وی .
   • بند - 3 - کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی ذی ربط .
   • بند - 4 - نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان .
   • بند - 5 - نماینده کارفرمایان حسب معرفی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان .
   • تبصره - 1 - جلسات کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی در سازمان کار و امور اجتماعی استان تشکیل و با حضور چهار نفر از اعضای اصلی و یا علی البدل رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرا حاضرین معتبر و لازم الاجرا میباشد .
   • تبصره - 2 - در استان هایی که دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده های مرتبط با منطقه تحت پوشش ، کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشکده مزبور ، جایگزین کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه خواهد بود .
   • تبصره - 3 - با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحب نظر و اساتید مربوط جهت شرکت در جلسات بدون حق رای بلامانع میباشد .
   • تبصره - 4 - در صورتی که مجمع و کانون های استانی تشکل های کارگری و کارفرمایی موضوع بند های (4) و (5) ایجاد نشده باشند ، نمایندگان مزبور از بین اعضای تشکل های حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان و با انتخاب تشکل ذی ربط استان معرفی میشوند .
   • تبصره - 5 - رای کمیته بدوی ظرف پانزده روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است و در صورتی که هر یک از طرفین ( کارگر و کارفرما ) به رای بدوی اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتبا به سازمان کار و امور اجتماعی محل تسلیم مینماید .
   • تبصره - 6 - هیچیک از اعضای کمیته های بدوی همزمان نمیتوانند عضو کمیته تجدیدنظر باشند . همچنین اعضای مذکور نمیتوانند در جلسه تجدیدنظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند با حق رای شرکت نمایند .
  • بند - ب - کمیته تجدیدنظر استان مرکب از اعضای زیر میباشد :
   • بند - 1 - رییس سازمان کار و امور اجتماعی استان به عنوان رییس کمیته .
   • بند - 2 - مدیرکل تامین اجتماعی استان .
   • بند - 3 - معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذی ربط .
   • بند - 4 - نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان .
   • بند - 5 - نماینده کارفرمایان با معرفی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان .
   • تبصره - 1 - رای کمیته تجدیدنظر استان از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا میباشد .
   • تبصره - 2 - در صورتی که مجمع و کانون های استانی تشکل های کارگری و کارفرمایی موضوع بند های (4) و (5) ایجاد نشده باشند ، نمایندگان مزبور از بین اعضای تشکل های حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان و با انتخاب تشکل ذی ربط استان معرفی میشوند .
   • تبصره - 3 - در صورت تساوی آرا ( موافق و مخالف ) اعم از بدوی و تجدیدنظر ، جلسه بعدی با حضور همه اعضا تشکیل خواهد شد .
   • تبصره - 4 - کمیته های استانی موظفند در آرا صادره نوع سخت و زیان آوری مشاغل را که در زمره مشاغل بند « الف » یا « ب » ماده (1) این آیین نامه میباشد تعیین نمایند .
   • تبصره - 5 - در استان هایی که دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده های مرتبط با منطقه تحت پوشش ، معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی جایگزین معاونت بهداشتی دانشگاه میشود .
  • بند - ج - با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحب نظر ، اساتید و کارشناسان مربوطه جهت شرکت در جلسات بدون حق رای بلامانع میباشد .
  • بند - د - کارفرمایان کارگاه ها مکلفند با کارشناسان موضوع ماده (2) و کمیته های موضوع ماده (8) این آیین نامه همکاری و مدارک موردنیاز را در اختیار آنان قرار دهند .
 • ماده - 9 - وظایف کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی به شرح زیر تعیین میشود :
  • بند - الف - وظایف کمیته های بدوی استانی به شرح زیر میباشد :
   • بند - 1 - بررسی ، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور با مواد این آیین نامه که توسط بیمه شده ، کارفرما ، وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و تشکل ها به عنوان مشاغل سخت و زیان آور معرفی شده و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمان های ذی ربط از سوی رییس کمیته بدوی .
   • بند - 2 - رسیدگی مواردی که با اتخاذ تدابیر لازم حالت سخت و زیان آوری شغل یا مشاغل از بین رفته و در زمره مشاغل عادی درآمده اند و اعلام آن به مراجع ذی ربط به منظور حذف امتیازاتی که به کار سخت و زیان آور تعلق گرفته است .
   • بند - 3 - اجرای سیاست ها و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی .
  • بند - ب - وظایف کمیته های تجدیدنظر استانی عبارت است از رسیدگی ، اظهارنظر و تصمیم گیری در خصوص اعتراض به آرا کمیته های بدوی استانی موضوع ماده (8) این آیین نامه که توسط بیمه شده یا کارفرما درخواست گردیده است و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمان های ذی ربط از سوی رییس کمیته تجدیدنظر .
 • ماده - 10 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تغییرات حدود تماس شغلی آلاینده های محیط کار و عوامل بیماری زا را به شورای عالی حفاظت فنی اعلام و شورای عالی مذکور مراتب را به کمیته های استانی ، کار های سخت و زیان آور برای اجرا ابلاغ مینماید .
 • ماده - 11 - علاوه بر کار های سخت و زیان آور مشخص شده طبق مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و موارد تایید شده توسط کمیته های استانی ، موارد زیر نیز سخت و زیان آور شناخته میشوند .
  • بند - 1 - مشاغلی که در ندامتگاه ها وزندان ها مستقیما با زندانی ارتباط دارند .
  • بند - 2 - مشاغلی که مستقیما در مراکز روان درمانی با بیماران روانی مرتبط هستند .
  • بند - 3 - خبرنگاری
  • تبصره - - - مصادیق خبرنگاری با تایید کمیته بدوی موضوع ماده (8) تعیین میشود .
 • ماده - 12 - نحوه توالی و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به شرح زیر تعیین میگردد :
  • بند - 1 - ایام زیر چنانچه در فواصل اشتغال به کار های سخت و زیان آور واقع شود ، به عنوان سابقه اشتغال در کار های سخت و زیان آور محسوب میگردد .
   • بند - الف - تعطیلات هفتگی
   • بند - ب - تعطیلات رسمی
   • بند - ج - ایام استفاده از مرخصی استحقاقی
   • بند - د - ایام استفاده از مرخصی بابت ازدواج یا فوت همسر ، پدر ، مادر و فرزندان به مدت 3 روز با دریافت دستمزد در مورد مشمولان قانون کار .
   • بند - ه - ایام استفاده از مرخصی استعلاجی یا استراحت پزشکی اعم از اینکه حقوق ایام مزبور توسط کارفرما پرداخت شود و یا اینکه بیمه شده از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرده باشد .
   • بند - و - تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه در جبهه های نبرد حق علیه باطل یا حضور داوطلبانه در جبهه .
   • بند - ز - دوران اسارت یا محکومیت سیاسی که بیمه شده براساس آن به عنوان آزاده شناخته شده باشد حسب تقاضای وی .
  • بند - 2 - ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کار های سخت و زیان آور واقع شود ، موجب زایل شدن توالی اشتغال در کار های سخت و زیان آور نمیگردد .
   • بند - الف - ایام خدمت وظیفه سربازی ( دوران ضرورت و احتیاط ) مشروط بر اینکه بیمه شده حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگشته و یا اینکه در کار دیگری که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده باشد .
   • بند - ب - دوران توقیف بیمه شده در صورتی که منتهی به محکومیت وی نگردد و یا اینکه کارفرما براساس تکلیف قانونی حقوق دوران مزبور را به بیمه شده پرداخت نماید .
   • بند - ج - ایام حالت تعلیق که به واسطه عوامل قهریه طبیعی و یا حوادث و مخاطرات اجتماعی ( مانند سیل ، زلزله ، جنگ و آتش سوزی ) که خارج از اراده کارفرما و بیمه شده بوده و در نتیجه آن کارگاه به طور موقت تعطیل میگردد .
   • بند - د - ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری مشروط بر اینکه بیمه شده قبل از برقراری بیمه بیکاری در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال به کار داشته و در حین مقرری بگیری و یا حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلی که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده یا طبق این آیین نامه بتواند بازنشسته شود .
   • بند - ه - ایام خدمت در جبهه که به تایید مراجع ذی صلاح رسیده باشد .
   • بند - و - دوران اسارت یا محکومیت سیاسی که بیمه شده براساس آن به موجب قانون آزاده شناخته شده باشد .
   • بند - ز - ایام بلاتکلیفی بیمه شده که مستند به آرای صادره از سوی مراجع حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی منجر به صدور رای بازگشت به کار یا پرداخت حقوق ایام مزبور شده باشد .
   • بند - ح - ایام استفاده از غرامت دستمزد ایام بیماری که در فاصله زمانی 10/5/84 تا 4/1/59 واقع شده باشد .
   • بند - ط - غیبت غیر موجه حداکثر به مدت ده روز در سال در مورد کارگاه های مشمول قانون کار یا براساس مقررات انظباطی ، تخلفاتی و یا استخدامی مربوط در کارگاه های غیر مشمول قانون کار که منجر به اخراج ، انفصال موقت و یا دایم نشده باشد .
   • بند - ی - مدت یک ماه استفاده از مرخصی بدون حقوق موضوع ماده 67 قانون کار .
  • بند - 3 - ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کار های سخت و زیان آور واقع شود توالی اشتغال او را از بین برده و موجب تناوب اشتغال وی میگردد .
   • بند - الف - استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه به هر منظور و تحت هر عنوان علاه بر مرخصی مندرج در بندی ردیف 2 این ماده .
   • بند - ب - اخراج ، استعفا ، انفصال و بازخریدی مشروط بر اینکه حداکثر تا دو ماه در مجموع پس از تاریخ موارد مزبور در مشاغلی که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار نشده یا طبق این آیین نامه نتواند بازنشسته شود .
   • بند - ج - اشتغال در کارها و مشاغل عادی به مدت یک ماه .
   • بند - د - اشتغال در حرف و مشاغل آزاد به مدت یک ماه
   • بند - ه - بیمه اختیاری به مدت یک ماه
   • بند - و - بیکاری بدون دریافت مقرری بیکاری بیش از دو ماه
   • بند - ز - سایر موارد مشابه
 • ماده - 13 - شرایط بازنشستگی در کار های سخت و زیان آور به شرح زیر میباشد :
  • بند - 1 - بیمه شدگانی که حداقل 20 سال سابقه کار متوالی یا بیست و پنج سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کار های سخت و زیان آور را داشته باشند بدون شرط سنی میتوانند درخواست بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی نمایند .
  • بند - 2 - چنانچه کمیسیون های پزشکی موضوع ماده (91) قانون تامین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کار های سخت و زیان آور به سابقه مقرر در بند (1) فوق ، فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به کار های سخت و زیان آور تشخیص و تایید نمایند .
  • بند - 3 - این قبیل بیمه شدگان به صرف ارایه درخواست بازنشستگی مجاز به ترک کار نبوده و می باید احراز شرایط و استحقاق آن ها جهت بازنشستگی پیش از موعد در کار های سخت و زیان آور رسما از سوی سازمان تامین اجتماعی به آن ها ابلاغ و سپس ترک کار نمایند .
  • بند - 4 - چنانچه بیمه شده شرایط استفاده از بازنشستگی پیش از موعد در کار های سخت و زیان آور را طبق این آیین نامه احراز کند سازمان تامین اجتماعی مکلف است نسبت به برقراری مستمری وی از تاریخ ترک کار اقدام نماید .
  • بند - 5 - افرادی که حداقل بیست (20) سال متوالی یا بیست و پنج (25) سال متناوب سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به قبل از تاریخ تصویب قانون را داشته باشند و یا در آینده شرایط مذکور را احراز نمایند میتوانند درخواست بازنشستگی خود را با رعایت بند (1) این ماده به سازمان تامین اجتماعی تسلیم نمایند .
 • ماده - 14 - کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی ، طبق این آیین نامه معادل چهار درصد (4%) میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان آور را که توسط سازمان تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه میگردد به طور یکجا به سازمان یاد شده پرداخت نماید .
 • ماده - 15 - آثار محدودیت ها و مزایای مندرج در قانون برای مواردی که بازنشستگی به موجب این آیین نامه ایجاد میشود منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم در دیگر شغل های مشابه در سایر کارگاه ها نمیگردد .
 • ماده - 16 - اجرای این آیین نامه در مورد آن دسته از مشمولین قانون تامین اجتماعی که در مشاغل سخت و زیان آور وزارت دفاع و پشتیبانی و نیرو های مسلح و شرکت ها و سازمان های تابعه آن به صورت خرید خدمت مشغول خدمت میباشند با رعایت مقررات و ضوابط نیرو های مسلح و با هماهنگی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود
/ 0 نظر / 64 بازدید