قانون حق دریافت اجرت المثل زنان از شوهر خود

شماره173544/320                                                 11/11/1385

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

        در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 1307 مصوب جلسه علنی مورخ 9/5/1381 مجلس که با عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده (948) قانون مدنی مصوب1307 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با اصلاحاتی در عنوان و متن از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد که به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

شماره148658                                                    21/11/1385

وزارت دادگستری

        قانون الحاق یک تبصره به ماده(336) قانون مدنی مصوب1307 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای نگهبان در جلسه23/10/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره 173544/320 مورخ 11/11/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون الحاق یکتبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 1307

        مادهواحده ـ یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به شرح زیر الحاق می‌گردد:
        تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1385 از سوی مجمع  تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

/ 0 نظر / 181 بازدید