حق‌الوکاله وکیل همانست که در قرارداد نوشته شده است و اگر قرارداد نباشد طبق تعرفه محاسبه می‌شود در دعاوی مالی از روی بهای خواسته معین می‌شود در صورتیکه بین وکیل و موکل در مورد حق‌الوکاله اختلاف حاصل شود حق‌الوکاله با توجه به قیمت واقعی خواسته تعیین می‌شود.
سؤال ـ

 


 

میزان حق‌الوکاله چگونه تعیین می‌شود و اگر بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود و یا اشخاص ثالث نسبت به محکومیت خود از بابت حق‌الوکاله معترض باشند تکلیف چیست؟

نظریه شماره1593/7 ـ 22/3/1387

نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه

با توجه به ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم حق‌الوکاله وکیل همان است که درقرارداد وکالت قید گردیده و معادل 5% آن تمبر مالیاتی باید ابطال و الصاق گردد. درهر حال تمبر الصاقی نباید کمتر از تعرفه باشد. هرگاه قراردادی در بین نباشد یامیزان حق‌الوکاله در قرارداد طبق تعرفه یا کمتر از تعرفه اعلام گردد و نیز درارتباط با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل می‌شود. در دعاوی مالی مبنای محاسبه و تعیین حق‌الوکاله با توجه به مقررات ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلایدادگستری ... همان بهای خواسته مذکور در دادخواست است و موضوع تقویم خواسته دردعاوی مالی نیز تابع مقررات آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی استو ماده 63 قانون آیین دادرسی  مدنی هیچگونه ارتباطی به این موضوع یعنی تعیین حق‌الوکاله ندارد بلکه فقط در صورتی که خوانده به بهای خواسته که از طرف خواهان تقویم شده معترض باشد مقررات این ماده اعمال می‌گردد آن هم در صورتی که اعتراض خوانده مؤثر در مراحل بعدی باشد. مقررات ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وهزینه سفر وکلای دادگستری... زمانی قابل اجراست که در خصوص تعیین حق‌الوکاله بین وکیل و موکل اختلاف حاصل شود که در این‌صورت نیز اگر بهای خواسته در دادخواست بیش از مبلغ واقعی باشد پس از کسب نظر کارشناس نظریه کارشناس ملاک حکم قرارمی‌گیرد.


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل