یک رای یک تجربه

۱۳٩٠/۱٢/۱, ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ

ابطال تصمیم دادیار

قرار دادیار
در خصوص درخواست شهرداری منطقه ... تهران علیه شرکت ... دایر بر تخلیه بازارچه ...


با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به ماده واحده لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر بر طبق آن ماده واحده بعد از اعطای مهلت دو ماهه از جانب شهرداری با دستور دادستان تهران قابل تخلیه می‌باشد و صرف‌نظر از ادعاهای مشتکی‌عنه محترم که به دلیل عدم استقرار مالکیت شهرداری در بازارچه مزبور آن را خارج از آن ماده واحده دانسته و با توجه به عام بودن قانون فوق در خصوص شهرداری تهران و اینکه هیچ‌گونه معارضی در خصوص مالکیت شهرداری وجود ندارد و با توجه به استعلام مورخه 3/4/84 به شماره 3104 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که تصریح بر اختصاص زمین فوق به شهرداری دارد و با توجه به دستور مورخه 2/2/84 دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران در هامش نامه شماره 38089/317 مورخه 6/10/83 اداره کل حقوقی شهرداری که بیان فرمودند: «مراتب را بررسی نمودم مهلت کافی به مشارالیه داده شده است نسبت به اجرای قانون اقدام شود.» که حاکی از نظر دادستان محترم در خصوص شمول قانون فوق است، لذا به استناد ماده فوق دستور تخلیه بازارچه فوق بعد از ملاحظه شخص اینجانب از اوضاع و احوال بازارچه صادر و اجرا گردید حال دفتر، نظر به اینکه اقدامی دیگر متصور نمی‌باشد پرونده به نظر سرپرست محترم دادسرا برسد تا بعد از ملاحظه ایشان پرونده آمار و بایگانی گردد.

دادیار شعبه ... دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ...

شماره پرونده: ...
شماره دادنامه: ...
مرجع رسیدگی: شعبه 183 دادگاه عمومی تهران
خواهان: شرکت ...
خوانده: شهرداری منطقه ... تهران
خواسته: ابطال تصمیم دادیار شعبه ... دادسرای عمومی ناحیه ... تهران و اعاده تصرف بازارچه به خواهان
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق‌العاده دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر صدور رای می‌نماید.

◄ رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت ... علیه شهرداری منطقه .... تهران به خواسته ابطال تصمیم دادیار شعبه ... دادسرای عمومی ناحیه ... تهران و اعاده تصرف بازارچه به خواهان دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی ثبت اظهارات طرفین ملاحظه اسناد و مدارک و لوایح ابرازی ادعاها و دفاعیات طرفین و خلاصه کلاسه استنادی دادیاری فوق به این شرح که خواهان مدعی است از سالیان قبل در قطعه ... تفکیکی از پلاک ثبتی ... بخش ثبتی ... تهران واقع در ضلع جنوب غربی پارک ... به شغل گل و گیاه‌فروشی اشتغال داشته که با پیشنهاد مطروحه شهرداری منطقه فوق جهت احداث بازارچه تامین مایحتاج عمومی پس از توا فق به شرح قرارداد شماره 37603/516 مورخه 17/9/1375 در قبال احداث ابنیه و تاسیسات و غرف مورد نیاز با اخذ مجوز استفاده و انتفاع تجاری از محل، به صورت بازارچه بخشی از درآمد مأخوذه را به شهرداری به عنوان واگذارکننده حق بهره‌برداری تجاری از محل پرداخت نماید که پس از اتمام مدت قرارداد شهرداری خواهان جمع‌آوری بازارچه مستند به لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب اسلامی می‌شود که پس از ده سال شهرداری حسب رای فوق‌الذکر اقدام به تصرف محل فوق می‌نماید نظر به صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به تظلمات به عنوان مرجع عام، حسب دادخواست تقدیمی نظر به اینکه با ملاحظه سوابق ثبتی ملک که متعلق به خوانده نبوده است و جزء طرق و شوارع و اراضی اختصاصی خوانده نیز نمی‌باشد تقاضای ابطال تصمیم دادیاری را نموده است خوانده با معرفی نماینده حقوقی دفاع نموده است که زمین مزبور در سهم اختصاصی وی حسب صورتجلسه تفکیکی و صورتجلسه کمیسیون ماده 5 قانون شهرداری قرار گرفته است که حسب لایحه قانونی مزبور پس از چند سال با تمدید مکرر قرارداد تقاضای خلع ید خواهان فوق را نموده است و با اجرای مقررات قانونی فوق لذا خواسته خواهان را فاقد وجاهت قانونی دانسته است خواهان پاسخ داده است صورت‌مجلس تفکیکی مورد استناد نماینده شهرداری با عنایت به صلاحیت مرجع کمیسیون ماده 5 قانون شهرداری‌ها صرفا در خصوص نوع کاربری است و در خصوص کاربری املاک اظهارنظر می‌نماید و نه تعیین مالکیت املاک و با ایراد به سمت خوانده در اعمال قانون مزبور در مانحن‌فیه که ملک اساسا به دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی مسکن شهرسازی، به عنوان ملک موات نه عمومی تعلق دارد و لایحه سازمان مسکن و شهرسازی مثبوت به شماره 162 مورخه 13/2/1385 حاکی از عدم واگذاری ملک فوق به شهرداری منطقه ... است و با عنایت به پاسخ شماره 3275 مورخه 13/2/1385 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استعلام به عمل آمده موضوع فوق را تایید نموده است لذا دادگاه حاضر مستندا به جهات فوق با عنایت به اداری بودن تصمیم دادسرا و فقدان تعلق مالکیت ملک به شهرداری یا اموال عمومی و طرق و شوارع و صلاحیت مرجع عام دادگستری بنا بر اصل‌های 167 – 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ملاحظه نظریه شماره 8970/7 مورخه 13/12/84 اداره محترم امور حقوقی قوه قضائیه جمهوری اسلامی که با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی مدعی ضرر از دستور دادستان محترم می‌تواند تقاضای رسیدگی نماید با رد ایراد عدم صلاحیت ابرازی از سوی خوانده با توجه به ایرادات و اظهارنظرها و استنباطات قضایی مقامات محترم دادسرای عمومی و مجتمع قضایی بعثت و ادعاهای خواهان و دفاعیات خوانده و استعلامات معموله از سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به ویژه نامه شماره 3275 مورخه 13/2/85 در پرونده حاضر که حکایت از عدم تفویض اختیار واگذاری این قطعه زمین از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به بنیاد محترم مسکن انقلاب اسلامی دارد و توجها نامه 162 مورخه 13/2/1385 سازمان مسکن شهرسازی که حاکی از عدم واگذاری مالکیت ملک به شهرداری را دارد با توجه به احراز تصرفات خوانده قبل از عقد قرارداد با شهرداری و فروش گل و گیاه در ملک که معتمدین محلی تصرف و فعالیت و تصرف قبلی در ملک فوق را تایید نموده‌اند مستندا به تبصره ششم ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1345 و اصول 167 – 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر لغو دستور دادیاری محترم دادسرای عمومی مضبوط در پرونده شماره ... و اعاده به وضع سابق ملک فوق بر له خواهان مزبور و توجها به سکوت مالک پلاک ثبتی بر رفع تصرف و خلع ید از همه متصرفین شخص حقوق عمومی و خصوصی در پرونده حاضر به نفع وی در اجرای مواد 22 و 46 و 47 و 48 و 70 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

محمد حاجی‌محمودی
دادرس علی‌البدل شعبه 183 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

مرجع رسیدگی: شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه: شهرداری منطقه ... تهران: ...
تجدیدنظرخوانده: شرکت ...
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره ... مورخه 3/3/85 صادره از شعبه 183 دادگاه عمومی تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

◄ رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ... تهران به نمایندگی آقای «م – و» نسبت به دادنامه شماره ... – 3/3/85 صادره از شعبه 183 دادگاه عمومی تهران که طی آن حکم بر لغو دستور دادیاری دادسرای عمومی در پرونده شماره 1430/1/84 شعبه ... دادیاری دادسرای تهران مبنی بر دستور تخلیه بازارچه مورد دعوی در اجرای قانون راجع به مستثنی‌شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر مصوب سال 1359 شورای انقلاب صرف‌نظر از اینکه دستور تخلیه به استناد قانون فوق‌الذکر قابل اعتراض در دادگاه عمومی می‌باشد یا نه به فرض اینکه قابل اعتراض نیز باشد در چنین مواردی دادنامه‌ای که در مرحله اعتراض صادر می‌گردد قطعی است بنابراین با توجه به قطعیت دادنامه شماره ... – 3/3/85 صادره از شعبه 183 دادگاه عمومی تهران (دادنامه تجدیدنظرخواسته) دادگاه دادنامه فوق را قابل تجدیدنظر تشخیص نداده و قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمید نخجیری
مستشار دادگاه
یزدانی‌جو

 

منبع :

http://www.ghazavat.com/63/yekray.htm


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل