دادخواست اعتراض ثالث باید به دادگاهی که آخرین حکم را داده است تقدیم و بطرفیت طرفین دعوی اصلی تنظیم شود.

 

سوال

با توجه بماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی آیا دادخواست اعتراض ثالث باید به دادگاه بدوی داده شود یا به دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده است؟ و آیا باید بطرفیت محکوم له و محکوم علیه باشد یا احد از آنها کافیست؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است

برابر ماده 585 قانون آئین دادرسی مدنی شخص ثالث باید دادخواست اعتراض خود را به آخرین دادگاهی که حکم صادر کرده است تقدیم دارد و چون دعوایی که منتهی بصدور حکم معترض عنه شده است با دخالت اصحاب دعوی رسیدگی شده و خاتمه یافته است، طبیعی است که در دعوای اعتراض ثالث معترض باید بطرفیت محکوم له و محکوم علیه متفقاً اقامه دعوی نماید.

دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل