آیین‌نامه زناشویی بانوان با اتباع بیگانه‌ غیرایرانی‌

مصوب 6/7/1345 هیأت وزیران‌

 

ماده 1 ـ به وزارت کشور اجازه داده می‌شود پروانة اجازة زناشویی‌بانوان ایرانی را با اتباع بیگانه با رعایت مقررات این آیین نامه صادرنماید.

ماده 2 ـ با رأی صدور پروانة فوق  متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه‌و تسلیم دارند:

 


1 ـ درخواست نامة مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور پروانة اجازة‌زناشویی طبق نمونة وزارت کشور.

2 ـ گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بلامانع بودن‌ازدواج با زن ایرانی و به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع‌مرد. در صورتی که تهیة گواهینامة مذکور برای متقاضی امکان‌پذیرنباشد وزارت کشور می‌تواند بدون دریافت مدرک فوق  در صورت‌رضایت زن پروانة زناشویی را صادر نماید.

3 ـ در صورتی که مرد غیرمسلمان و زن مسلمان باشد، گواهی یااستشهاد تشرف مرد به دین مبین اسلام‌.

ماده 3 ـ وزارت کشور در صورت تقاضای زن علاوه بر مدارک‌مذکور در مادة 2 مدارک زیر را نیز از مرد بیگانه مطالبه خواهد نمود:

1 ـ گواهینامه مبنی بر اینکه مرد مجرد است یا متأهل‌، از مرجع‌رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد.

2 ـ گواهی نداشتن پیشینة بد و محکومیت کیفری مرد از مراجع‌رسمی محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد وهمچنین گواهی عدم سوءپیشینة کیفری از مراجع کشور در صورتی‌که مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.

3 ـ گواهی از مراجع محلی یا مأموران سیاسی و کنسولی کشورمتبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت و مکنت زوج و همچنین‌تعهدنامة ثبتی از طرف مرد بیگانه مبنی بر اینکه متعهد شود هزینه ونفقة زن و اولاد و هرگونه حق دیگری که زن نسبت به او پیدا کند درصورت بدرفتاری یا ترک و طلاق  پرداخت نماید.

تبصره ـ در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند، برای حسن‌انجام وظایفی که طبق مقررات و قوانین ایران زوج در قبال زوجه‌دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق  در تمام مدت زناشویی و ادای‌واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن وهمچنین در مواردی که تفریق پیش آید برای پرداخت هزینة‌مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران می‌تواندتضمین متناسب از شوهر مطالبه نماید.

فرم تعهدنامه و تضمینی که در این قبیل موارد باید اخذ شود وچگونگی استفاده از ضمانت‌نامه را، وزارت کشور تهیه خواهد نمود.

ماده 4 ـ وزارت کشور می‌تواند به استانداریها و فرمانداریهای کل وهمچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان‌سیاسی و کنسولی ایران در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این‌آیین‌نامه پروانة زناشویی را مستقیماً در محل صادر نموده و مراتب‌را به ثبت احوال اعلام دارند.


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل