قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم‌ امکان سازش‌

مصوب آبانماه 1376

 

ماده واحده ـ گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم‌امکان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ‌ابلاغ‌، به دفتر ثبت طلاق  تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود.

در صورتی که ظرف مدت مقرر گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق  شود سردفتر مکلف است به طرفین اعلام‌نماید تا جهت اجرای صیغة طلاق  و ثبت آن حضور یابند، درصورت عدم حضور هر یک از طرفین در وقت مقرر، برای مرتبة دوم‌حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به شرح ذیل عمل خواهد شد:

الف ـ در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغة طلاق  را جاری‌و پس از ثبت به وسیله دفتر خانه به اطلاع زوجه رسانده می‌شود.

ب ـ در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق ، دفتر مراتب راتایید و به‌دادگاه صادرکننده گواهی اعلام می‌دارد. دادگاه به‌درخواست زوجه‌، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور،دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق  را جاری و دستور ثبت واعلام آن را به دفتر ثبت طلاق  صادر می‌کند.

ج ـ در صورتی که زوج به دفترخانه مراجعه ولی از اجرای صیغة‌طلاق  امتناع نماید مطابق بند (ب‌) عمل خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر مادة واحده درجلسة علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 28/8/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است‌.


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل