قانون «رسیدگی به دعاوی مطروحه‌ راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی‌ ایرانیان زرتشتی‌، کلیمی و مسیحی‌»

 

ماده واحده‌: رأی وحدت رویة شماره 37 مورخ 19/9/1363هیأت عمومی دیوان عالی  کشور، عیناً و به‌شرح ذیل به تصویب‌رسید:


نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که‌به موجب ماده واحده قانون اجازة رعایت احوال شخصیة ایرانیان‌غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال‌شخصیه و حقوق  ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به‌رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمة متداوله‌در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به‌انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه در مقام رسیدگی‌به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیتنامه‌ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در موردمقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود رابر طبق آن صادر نمایند این رأی برابر ماده 43 قانون امور حسبی وماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است‌.

قانون «رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه وتعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی‌، کلیمی و مسیحی‌» در اجرای بندهشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه‌مورخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجمع تشخیص‌مصلحت نظام به‌شرح مادة واحدة فوق  به تصویب رسیده است‌.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی‌

 

 

 

قانون اجازة رعایت احوال شخصیة‌ ایرانیان غیر شیعه در محاکم‌

مصوب دهم مردادماه 1312

 

ماده واحده ـ نسبت به احوال شخصیه و حقوق  ارثیه و وصیت‌ایرانیان  غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم‌باید قواعد و عادات مسلمة متداوله در مذاهب آنان را جز درمواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق‌ذیل رعایت نمایند:

1 ـ در مسائل مربوط به نکاح و طلاق  عادات و قواعد مسلمة‌متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است‌.

2 ـ در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمة‌متداوله در مذهب متوفی‌.

3 ـ در مسائل مربوط به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمة‌متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است‌.


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل