اصل بر غیر دولتی بودن شرکت های آب و فاضلاب است 

رأی هیأت عمومی «رای شماره 80/24 و21 و79/192-11/10/1380»

مصرحات مقرر در قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369 در خصوص تشکیل شرکت های آب و فاضلاب توسط وزارت نیرو و نظارت آن وزارتخانه بر اداره امور این قبیل شرکت ها از طریق اصلاح اساس نامه و موافقت با سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در آنها و معافیت شرکت های مذکور از پرداخت انواع حقوق دیوانی اعم از عوارض و مالیات و هزینه دادرسی و حق تملک اراضی و املاک واقع در طرح های عمرانی مربوط بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت و سایر قوانین مشابه مبین انطباق ماهیت حقوقی شرکت های آب و فاضلاب با تعریف شرکت های دولتی به شرح مندرج در ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 به شرط تعلق بیش از 50% سرمایه آن به واحدهای دولتی می باشد. نظر به این که مفاد تبصره ماده 3 قانون فوق الذکر در خصوص جواز تشکیل و اداره شرکت های آب و فاضلاب به صورت دولتی در شرایط و مناطق خاص مفید غیردولتی بودن شرکت های آب و فاضلاب در صورت اجتماع شرایط مقرر در ماده 4 قانون محاسبات عمومی و نافی صلاحیت عام دیوان در رسیدگی به شکایات مردم از آنها در قلمرو قانون دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین دادنامه شماره 2571 مورخ 9/12/1378 شعبه چهارم بدوی و دادنامه شماره 583 مورخ 6/5/1377 شعبه ششم بدوی دیوان که با عنایت به شرایط موجود از جمله میزان سرمایه متعلق به واحدهای دولتی، به ترتیب شرکت های آب و فاضلاب کاشان و تهران را از نوع شرکت های دولتی شناخته اند و شکایات آنها را قابل استماع در دیوان ندانسته و مردود اعلام نموده اند موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل