آئین نامه اجرائى قانون انطباق مؤسسات پزشکى تصویب شد

ماده 1- مؤسسات پزشکى موضوع این آئین نامه، مراکز موضوع ماده (1) قانون انطباق امور ادارى و فنى مؤسسات پزشکى با موازین شرع مقدس - مصوب 1377 که از این پس در این آئین نامه قانون نامیده مى‏شود) هستند.
تبصره- کلیه دستگاههاى و مؤسساتى که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر نام است و به امر بهداشت و درمان مى‏پردازند موظفند مقررات این آئین نامه را رعایت نمایند.
... .


ماده 2- در اجراى ماده (3) قانون، شوراى عالى انطباق (که در این آئین نامه شورا نامیده مى‏شود) به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تشکیل مى‏شود.
تبصره 1- اعضاى شورا براى مدت دو سال انتخاب مى‏شوند و تجدید عضویت آنها بلامانع است.
تبصره 2- شورا مى‏تواند از افراد صاحب نظر حسب مورد و بدون حق رأى براى حضور در جلسه دعوت نماید.
ماده 3- وظایف شورا عبارت است از:
الف- بهبود کاربرد موازین شرعى در چارچوب قانون و بررسى طرحهاى ذیربط.
ب- نظارت بر حسن اجراى قانون و این آئین نامه و دستورالعمل‏هایى که در این رابطه توسط شورا تدوین مى‏شود.
پ- تدوین دستورالعملهاى مربوط به چگونگى و حدود انطباق امور آموزشى آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان با قانون به پیشنهاد معاونت مربوط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى.
ت- نظارت بر عملکرد کار گروههاى (کمیته‏هاى) انطباق دانشگاهها و ارزشیابى کلیه فعالیتهاى آنها، ارجاع نتیجه ارزشیابى به مراجع ذى صلاح و بررسى شکایتهاى و اصل شده در خصوص عملکرد کارگروهها (کمیته‏ها).
ث- تدوین و تصویب دستورالعمل چگونگى نظارت بر اجراى قانون و این آئین نامه و سایر دستورالعملهاى اجرایى مورد نیاز.
ج- تعیین و معرفى نماینده براى شوراها و کمیسیون هایى که باید با رعایت قانون و این آئین نامه فعالیت نمایند در صورت درخواست مراجع ذیربط
چ- رسیدگى به کلیه امورى که به منظور اجراى قانون و رعایت موازین شرعى مستلزم نظارت شوراست.
ح- تدوین آئین نامه‏هاى داخلى شورا.
خ- انجام امور فرهنگى مرتبط با اجراى این آئین نامه از طریق دستگاههاى فرهنگى و سایر مراجع ذى ربط.
تبصره- دبیرخانه شورا در حوزه معاونت ذى ربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تشکیل و امور مربوط به شورا از این طریق انجام مى‏شود.
ماده 4- در اجراى تبصره (2) ماده (3) قانون، رؤساى دانشگاهها و دانشکده‏هاى علوم پزشکى موظف به تشکیل کار گروه (کمیته) انطباق امور پزشکى با موازین شرع مقدس - که در این آئین نامه کار گروه (کمیته) انطباق نامیده شده است در حوزه مسئولیت خود هستند. اعضاى کار گروه (کمیته) انطباق دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکى عبارتند از:
الف - رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکى - رئیس کار گروه (کمیته).
ب- معاونان دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکى.
پ- رئیس نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه یا دانشکده.
ت- رئیس سازمان نظام پزشکى محل دانشگاه.
ث- رئیس حوزه قضائى محل دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکى یا معاون وى.
ج- دو نفر از صاحب نظران به انتخاب رئیس دانشگاه یا دانشکده که حداقل یک نفر از آنها از میان بانوان باشد.
تبصره 1- اعضاى انتخابى کار گروههاى (کمیته‏هاى) انطباق (موضوع بند ج این ماده) براى مدت دو سال منصوب مى‏شوند و تجدید عضویت آنها بلامانع است.
تبصره 2- دستورالعمل اداره جلسات و رسیدگى به امور جارى کار گروههاى (کمیته‏هاى) یاد شده ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آئین نامه، توسط شورا تهیه و توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به کار گروههاى (کمیته‏هاى) موضوع این ماده ابلاغ مى‏شود.
تبصره 3- کار گروههاى (کمیته‏هاى) انطباق دانشگاهها و دانشکده‏هاى علوم پزشکى بر کلیه مؤسسات پزشکى واقع در محدوده مسؤولیت دانشگاه یا دانشکده مربوط در چارچوب مقررات این آئین نامه نظارت مى‏نماید.
تبصره 4- کار گروههاى (کمیته‏هاى) موضوع این ماده مى‏توانند از افراد صاحب نظر حسب مورد و بدون حق رأى براى حضور در جلسه دعوت به عمل آورند.
ماده 5- اقدامات تشخیصى، درمانى و مراقبتى در مؤسسات پزشکى باید با حفظ حق اختیار بیمار بر اساس موازین شرعى، قانونى و اصول پزشکى توسط کارکنان فنى هم جنس به عمل آید مگر در مواردى که به علت ضرورت این امر امکان پذیر نباشد.
تبصره - تشخیص حدود و موارد ضرورت بر اساس دستور العمل‏هایى است که پس از تصویب شورا توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به مؤسسات پزشکى ابلاغ مى‏شود.
ماده 6- در معاینه‏هاى مربوط به زنان و زایمان که در موارد ضرورت توسط افراد غیر هم جنس انجام مى‏شود حضور یکى از محارم بیمار یا یک نفر از کارکنان فنى زن الزامى است.
تبصره - در سایر معاینه‏ها در صورت درخواست بیمار یا پزشک، حضور یکى از محارم بیمار بلامانع است.
ماده 7- در مورد فوریتهاى پزشکى و ارائه خدمات اورژانسى حفظ حیات و سلامتى بیمار در اولویت است.
ماده 8- کلیه کارکنان مؤسسات پزشکى مکلف به رعایت پوشش کامل اسلامى هستند.
ماده 9- رفتار کلیه کارکنان مؤسسات پزشکى با یکدیگر، بیماران و مراجعان باید بر اساس اخلاق حسنه، احترام به کرامت انسانى، رعایت موازین اسلامى و عرفى جامعه اسلامى و اصل رضایت‏مندى بیماران باشد.
ماده 10- مراجعه کارکنان ادارى، فنى و خدماتى اعم از زن و مرد به قسمتهاى مختلف تشخیصى - درمانى در صورت لزوم باید با رعایت کامل ضوابط اسلامى و کسب اجازه از مسؤول بخش مربوط باشد.
ماده 11- در کلیه مؤسسات پزشکى قسمتهاى مختص خانمها و آقایان شامل بخشها - رختکنها - پاویون‏ها - غذاخورى‏ها - اتاقهاى بسترى بیماران و امثال آنها باید از هم جدا باشند.
تبصره - در صورت فقدان امکانات کافى براى اجراى این ماده باید به هر نحو ممکن حریمها رعایت شود.
ماده 12- پوشش کارکنان فنى مؤسسات پزشکى در موقع انجام کار در مؤسسه باید متناسب با کار مربوط و ضوابط اسلامى باشد.
تبصره - حدود و فرم لباسهاى کارکنان فنى مرد و زن متناسب با کار مربوط توسط شورا تدوین و ابلاغ مى‏شود.
ماده 13- پوشش بیماران در طول مدت دریافت خدمات تشخیصى - درمانى و مراقبتى باید بر اساس تأمین امنیت روانى بیمار و حفظ حریم او و رعایت کامل موازین شرعى، اخلاق پزشکى و متناسب با خدمات تخصصى باشد.
تبصره - حدود و فرم لباسهاى بیماران مرد و زن در بخشهاى مختلف مؤسسات پزشکى توسط شوراء تدوین و ابلاغ مى‏شود.
ماده14- جابجایى بیماران در مؤسسات پزشکى باید با رعایت پوشش کامل و در صورت امکان، به همراه یکى از کارکنان هم جنس یا یکى از محارم بیمار صورت گیرد.
ماده 15- معاونتهاى مربوط دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکى موظفند ضمن بازرسى‏هاى مستمر و ارزشیابى‏هاى مداوم از حسن اجراى این آئین نامه در قالب استانداردهاى مصوب بر فعالیت مؤسسات پزشکى نظارت و موارد لازم را به کار گروه (کمیته) انطباق دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکى منعکس نمایند، کار گروه (کمیته) یاد شده با احراز وقوع تخلف موارد را به مراجع ذى صلاح مانند نظام پزشکى و هیأت‏هاى تخلفات معرفى مى‏نماید.
تبصره - شوراء و کار گروه (کمیته) انطباق دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکى مى‏توانند نسبت به اعزام بازرسان ویژه و انعکاس گزارش مربوط به دانشگاه یا دانشکده اقدام نمایند.
ماده 16- رؤساى دانشگاه و دانشکده‏هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى، مسؤولان فنى و مدیران بیمارستانها و واحدهاى بهداشتى و درمانى مسؤول اجرى این آئین‏نامه و نظارت بر عملکرد مؤسسات پزشکى در این چارچوب هستند.
ماده 17- مؤسسات پزشکى موظفند به منظور احترام به معتقدات مذهبى بیماران محتضر با رعایت اصول پزشکى و مراقبتهاى ضرورى و آسایش سایر بیماران، حتى‏الامکان براى انجام فرایض مذهبى بیماران و ایجاد فرصت براى خانواده محتضر شرایط لازم را فراهم آورند.
ماده 18- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مى‏تواند با حفظ مسؤولیت، همه یا بخشى از وظایف خود پیرامون اجراى قانون و این آئین نامه را به شورا تفویض نماید.


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل